AFIKSS UN AUDZĒTAVA

5.1.          Lai apzīmētu kucēnus, kuri dzimuši vienam audzētājam piederošām kucēm, to vārdiem ciltsrakstos pievieno afiksu vai audzētavas nosaukumu, kuru piešķir audzētājam tikai personīgai lietošanai. Afikss vai audzētavas nosaukums ir pastāvīga un neatdalāma suņa vārda sastāvdaļa.

 

5.2.          Afiksa vai audzētavas nosaukuma reģistrāciju FCI veic LKF, vadoties pēc īpaša nolikuma (skat. pielikumu Nr.2).

 

5.3.          Audzētājs var reģistrēt tikai vienu afiksu vai audzētavas nosaukumu, neatkarīgi no audzējamo šķirņu skaita.

 

5.4.          Katram pieteiktajam afiksam vai audzētavas nosaukumam būtiski jāatšķiras no citiem agrāk reģistrētiem un aizsargātiem nosaukumiem.

 

5.5.          Afikss kļūst par audzētavas nosaukumu, ja audzētājs kvalificējas audzētavas reģistrācijai.

 

5.6.          No afiksa vai audzētavas nosaukuma tālākas izmantošanas var atteikties jebkurā laikā, bet audzētājam cits aizsargāts nosaukums netiek piešķirts.

 

5.7.          Afikss vai audzētavas nosaukums zaudē spēku audzētāja nāves gadījumā, ja uz to nepiesakās likumīgs mantinieks, kurš atbilst Ciltsdarba reglamenta izvirzītajām prasībām.

 

5.8.          Afiksu vai audzētavas nosaukumu var nodot citai personai pēc rakstiskas vienošanās. Labticīgais ieguvējs var izmantot audzētavas nosaukumu, ja viņš atbilst Ciltsdarba reglamenta izvirzītajām prasībām.

 

 

8.8. 

Kucēna vārdam pievieno metiena pievārdu, afiksu vai audzētavas nosaukumu. Pievārdu, afiksu, vai audzētavas nosaukumu veido ne vairāk kā 2 vārdi un maksimālais burtu skaits tajā ir 25 zīmes (ieskaitot atstarpes starp vārdiem). Pievārdā, afiksā vai audzētavas nosaukumā nedrīkst izmantot FCI reģistrēto audzētavu nosaukumus, šķirņu nosaukumus, atsevišķus burtus un ciparus, kā arī dažādu svešvalodu palīgvārdus, piemēram, of, by, from, der, von un citus.

 

8.9.

Metiena pievārdu audzētājam piešķir klubs pēc viņa iesniegtā priekšlikuma. Pievārdu ieraksta ciltsrakstos aiz suņa vārda. Kucēnu vārdu sākuma burtu nosaka klubs lejupejošā alfabētiskā secībā. Katra nākamā metiena pievārdam ir būtiski jāatšķiras no iepriekšējā, kas nozīmē, ka nevar pievienot atsevišķus burtus vai citus vārdus iepriekš izmantotam pievārdam.

NOLIKUMS PAR AFIKSU UN AUDZĒTAVĀM

1.              Afikss.

 

1.1.          Afikss ir vārds vai vārdu kopums, kuru izmanto visiem pie audzētāja dzimušajiem metieniem un ieraksta ciltsrakstos aiz suņa vārda. Kucēnu vārdu sākuma burtu nosaka klubs lejupejošā alfabētiskā secībā.

 

1.2.          Afiksa reģistrāciju neatkarīgi no metienu skaita var pieteikt audzētājs, kura īpašumā, bet ne līdzīpašumā, ir vismaz viena vaislas kuce un kura biedra stāžs kādā no LKF klubiem pārsniedz vienu gadu. Ja metienu nav bijis, afiksa reģistrāciju var pieteikt, saņemot klubā pārošanas atļauju.

 

1.3.          Afiksa reģistrācija notiek aizpildot pieteikumu, kurā norāda trīs iespējamos afiksa variantus, un iesniedzot LKF birojā. LKF nodrošina afiksa reģistrāciju FCI.

 

1.4.          Afiksa īpašniekam jāpilda visas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības. Metienu apskata tā audzēšanas vietā afiksa īpašnieka valdījumā.

 

 

2.              Audzētavas.

 

2.1.          LKF audzētājs var iegūt divu līmeņu audzētavas statusu: pamata (Premium) un augstākā līmeņa (Super Premium).

 

2.2.          Audzētājs vai afiksa īpašnieks var kvalificēties pamata (Premium) līmeņa audzētavas reģistrācijai, ja viņa biedra stāžs kādā no LKF klubiem pārsniedz 3 gadus.

 

2.3.          Pamata audzētavas statusu var iegūt viena vai vairākas fiziskas personas, ne jaunākas par 18 gadiem, ja atbilst vienai no sekojošām prasībām:

a)       ir beigusi kinoloģiskos kursus un kvalitatīvi izaudzējusi vismaz 2 metienus;

b)      ir nokārtojusi kinoloģisko testu un kvalitatīvi izaudzējusi vismaz 3 metienus.

 

2.4.          Ja audzētavu reģistrē vairākas personas, tām jāvienojas un jāizvirza vienu personu, kas ir atbildīga par ciltsdarba prasību ievērošanu un dokumentācijas aizpildīšanu. Kucēnu ciltsrakstos šīs atbildīgās personas vārds tiek ierakstīts kā pirmais.

 

2.5.          Juridiskām personām piederošās audzētavas var reģistrēt valstiskas organizācijas, ja audzētavas darbu vada persona, kas atbilst 2.3. punktā minētajām prasībām.

 

2.6.          Audzētavas reģistrācija notiek aizpildot pieteikumu, kurā norāda trīs iespējamos audzētavas nosaukuma variantus vēlamības secībā, un iesniedzot LKF birojā. LKF nodrošina audzētavas reģistrāciju FCI.

2.7.          Pamata līmeņa audzētavas īpašnieks un afiksa īpašnieks var kvalificēties augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas reģistrācijai, ja izpildītas sekojošas prasības:

a)      stāžs aktīvā kinoloģijā pārsniedz 10 gadus;

b)     ir beidzis kinologu kursus vai ieguvis citu kinoloģisko izglītību *;

c)      ir kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 metienus;

d)      ir pildījis klubā ciltsdarba vadītāja pienākumus vai aktīvi piedalījies kluba metienu apskatē un var pierādīt to dokumentāli;

e)      nav sodīts par LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumiem pēdējo 3 gadu laikā.

 

2.8.          Audzētavas statusu LKF prezidijs apstiprina 30 dienu laikā no pieteikuma brīža.

 

2.9.          Audzētavas tiek ierakstītas LKF audzētavu reģistrācijas grāmatā, iegrāmatojot:
-   reģistrācijas numuru,

               -   audzētavas nosaukumu,

               -   audzētavas īpašnieku (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis, e-pasts),

               -   reģistrācijas datumu,

               -   audzējamās šķirnes.

 

2.10.      Ja audzētavas īpašnieks ciltsdarbā ir pieļāvis pārkāpumu, viņš zaudē kvalificētās audzētavas statusu. Atkārtota kvalificēšanās atbilstoša līmeņa audzētavas statusa ieguvei iespējama pēc 3 gadiem, ja šajā laikā nav pieļauti LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumi.

 

 

3.              Audzētavas īpašnieka pienākumi un tiesības.

 

3.1.          Audzētavas īpašnieka pienākums ir:

 

3.1.1.      pildīt visas LKF Ciltsdarba Reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības. Būt atbildīgam par ciltsdarbu savā audzētavā un par tādu vaislas dzīvnieku izvēli, kuri atbilst visām kluba ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām;

 

3.1.2.      veicināt šķirnes attīstību, rūpējoties par veselu un šķirnes standartam atbilstošu suņu selekciju, neizmantojot ciltsdarbā suņus ar iedzimtiem defektiem un slimībām;

 

3.1.3.      nodrošināt savā īpašumā esošajiem dzīvniekiem to fizioloģiskām un etoloģiskajām vajadzībām atbilstošus apstākļus. Nepieļaut darbības, kas sagādātu tiem sāpes un ciešanas;

 

3.1.4.      regulāri izdarīt ierakstus Audzētavas grāmatā;

 

3.1.5.      paziņot klubam par metiena piedzimšanu 3 dienu laikā;

 

3.1.6.      nodrošināt metiena apskates komisijai iespēju apskatīt metienu 8 nedēļu vecumā pamata līmeņa audzētavā. Apskates akta aizpildīšanai izmanto Audzētavas grāmatas ierakstus;

 

3.1.7.      metiena noformēšanai nepieciešamos dokumentus pamata līmeņa audzētavas īpašniekam nodot metiena apskateskomisijai;

 

3.1.8.      uzrādīt Audzētavas grāmatu ierakstu pārbaudei pēc LKF Ciltsgrāmatas vadītāja vai Ciltslietu Komisijas pieprasījuma;

 

3.1.9.      uzsākot citas šķirnes suņu audzēšanu, paziņot par to rakstiski Ciltsgrāmatas vadītājam.

 

 

3.2.          Audzētavas īpašnieka tiesības ir:

 

3.2.1.      izvēlēties kucēnu vārdu sākuma burtu pēc saviem ieskatiem;

 

3.2.2.      augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas īpašniekam pašam apskatīt metienu un nodot dokumentāciju klubā. Reizi gadā LKF Ciltslietu komisijas vai kluba izveidota komisija novērtē audzētavā labturību un metiena audzēšanas kvalitāti;

 

3.2.3.      augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas īpašniekam saņemt 20% atlaidi noformējot metiena reģistrāciju ciltsgrāmatā;

 

3.2.4.      izvietot LKF mājas lapā un LKF Facebook lapā informāciju par saviem kucēniem bez maksas;

 

3.2.5.      pieteikt uz LKF rīkotajām izstādēm personīgajā īpašumā, bet ne līdzīpašumā, esošos suņus par 1. reģistrācijas maksu visu reģistrācijas periodu līdz īpašās cenas ieviešanai: līdz trim suņiem pamata līmeņa (Premium) audzētavas īpašniekam un līdz pieciem suņiem augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas īpašniekam.

        

* Neattiecas uz audzētavu īpašniekiem, kuri iestājušies LKF klubos līdz 1997. gadam.