Vesthailendas Baltais terjers / West Highland White Terrier

ARJOY CARO

28.10.2009.

 

potella  PL 0

 

Īp. N.Galaktionova